No. Image Name Designation Address Mobile No. Tel. No E-mail ID
1 Shri Ajit N. Shah Chairman Sanand - - -
2 Shri Subhashbhai S. Gadhavi Member Kalol - - -
3 Shri Ravi B. Joshi Member Vadodara - - -
4 Shri Kamleshkumar I. Bhatt Member Umargam - - -
5 Shri Litinbhai H. Mehta Member Kutch - - -
6 Shri Joy Kothari Member Vapi - - -